ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczeło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”). Celem wprowadzenia regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez firme Orleccy- bezpieczeństwo i edukacja Michał Geilke oraz zasad na jakich będzie się to odbywać.

————————————————————————————————————————————-

KTO BĘDZIE PRZETWARZAŁ PAŃSTWA DANE?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Orleccy- bezpieczeństwo i edukacja Michał Geilke z siedzibą w Chorzowie przy ul. Rodzinnej 12/3 (tel. 32 255 55 99, e-mail: biuro@orleccy.pl)

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Zawsze w razie wątpliwości, mogą się Państwo zwrócić do naszego Inspektora Ochrony Danych:

Pan Tomasz Cygan
E-mail: t.cygan@orleccy.pl

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Rekrutacja pracowników

Prosimy o niewysłanie dokumentów rekrutacyjnych do naszej firmy jeżeli nie są one wysłane na bieżącą i aktualną ofertę, która umieszczana jest na stronie głównej www.orleccy.pl.

Realizacja sprzedaży

W przypadku gdy zostaną Państwo naszymi klientami, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji sprzedaży/usługi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy to w szczególności danych o płatnościach, miejscu wykonania usługi, osób upoważnionych do realizacji zlecenia, wystawienia dokumentów księgowych oraz umożliwienia Państwu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji.

Realizacja zakupu

W przypadku gdy zostaniemy Państwa klientem, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji procesu zakupu/usługi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy to w szczególności danych o płatnościach, danych adresowych nadawcy, osób upoważnionych do realizacji zlecenia.

Prowadzenie serwisu www.orleccy.pl

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f (Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie.) RODO. WAŻNE!  Dotyczy to w szczególności zapewnienia Państwu możliwości:

– możliwości kontaktu z nami,
– możliwości zapisania się na organizowane przez nas szkolenia.

Cele marketingowe

Nasza firma nie prowadzi indywidualnych projektów marketingowych.

Zapewnienie bezpieczeństwa Spółki

W przypadku gdy przebywacie Państwo na terenie naszej firmy przetwarzamy Państwa dane osobowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci wizerunku i podstawowych danych tj. imienia i nazwiska w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia firmy.

JAKIE DANE GROMADZIMY?

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym w ramach naszej działalności, w szczególności:

 • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko),
 • dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu),
 • status podatkowy (np. identyfikator podatkowy),
 • dane bankowe (np. dane rachunku bankowego),
 • dane finansowe (np. dane majątkowe),

W niektórych okolicznościach możemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe osób, z którymi posiadamy lub moglibyśmy nawiązać współpracę jak np. potencjalni klienci.

Z niektórych przyczyn możemy gromadzić informacje dotyczące Państwa nawet gdy nie współpracujemy z Państwem bezpośrednio. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji gdy Państwa dane są przekazywane przez naszych klientów w szczególności jeżeli są Państwo:

 • przedstawicielami prawnymi (pełnomocnikami),
 • pracownikiem klienta / partnera handlowego,
 • członkami rodziny pracowników/ kontrahentów.

Podstawą prawną tych działań są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez naszą firmę (art. 6 ust.1 lit. f RODO) – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Podstawa przetwarzania Państwa danych wynika z celu w jakim są one przetwarzane, np:

 • Państwa dane osobowe podane w związku z wykonaniem usługi lub realizacją naszego zamówienia przetwarzamy w celu realizacji umowy handlowej w tym dostawy towaru, ubezpieczenia oraz gwarancji,
 • Państwa dane osobowe podane w związku z chęcią kontaktu z naszą firmą.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Chcąc zrealizować wyżej wymienione cele możemy przekazać Państwa dane osobowe:

 • usługodawcom, którzy wykonują usługi w naszym imieniu,
 • firmom transportowym,
 • firmie świadczącej dla nas usługi dostawy i utrzymania naszego serwisu internetowego,
 • organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo,
 • ubezpieczycielom,
 • niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, audytorzy.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub inny okres uzależniony od celu przetwarzania, w szczególności:

 • dane pozyskane z rejestracji na nasze szkolenia będą przechowywane przez okres 5 lat od odbycia szkolenia;
 • dane pozyskane na potrzeby realizacji usługi / zakupu będą przechowywane przez okres realizacji umowy; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 10 lat;
 • dane pozyskane na potrzeby rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego;

JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych – możecie Państwo zawnioskować o udzielenie informacji jakie Państwa dane znajdują się w naszym posiadaniu,
 • prawo do poprawiania swoich danych – w przypadku gdy stwierdzicie, że posiadane przez nas dane Państwa temat są niedokładne lub niekompletne, możecie Państwo zawnioskować o ich zmianę,
 • prawo do żądana usunięcia swoich danych – możecie Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się u nas o ile zezwoli na to prawo,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli uznacie Państwo, że zakres danych jakie przetwarzamy jest zbyt szeroki macie prawo do żądanie ograniczenia tego zakresu,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu – mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych.
 • Prawo do wycofania zgody – jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.
 • Prawo do przenoszenia danych – możecie się Państwo od nas domagać, przekazania Państwa danych do innego podmiotu,

Informujemy również że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Zawsze w razie wątpliwości, mogą się Państwo zwrócić do naszego Inspektora Ochrony Danych:

Pan Tomasz Cygan
E-mail: t.cygan@orleccy.pl