ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczeło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”). Celem wprowadzenia regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez firme Orleccy- bezpieczeństwo i edukacja Michał Geilke oraz zasad na jakich będzie się to odbywać.

————————————————————————————————————————————-

I. KTO BĘDZIE PRZETWARZAŁ PAŃSTWA DANE?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Orleccy- bezpieczeństwo i edukacja Michał Geilke (NIP: 6431647732) z siedzibą w Tychach  przy ul. Towarowej 23 (tel. 783 384 378, e-mail: biuro@orleccy.pl).

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Zawsze w razie wątpliwości, mogą się Państwo zwrócić do naszego Inspektora Ochrony Danych:

Pan Tomasz Cygan
E-mail: t.cygan@orleccy.pl

W zależności od celu przetwarzania danych osobowych Państwa dane będziemy przetwarzać w dedykowanym minimalnym zakresie oraz na podstawie przepisów ustaw szczegółowych (lex specialis) jak i RODO. Niezależnie od powyższego mają Państwo:

 1. prawo poznania celu przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawnej przetwarzania- każdy cel jest opisany osobno w rozdziale II.
 2. prawo dostępu do treści swoich danych – możecie Państwo zawnioskować o udzielenie informacji jakie Państwa dane znajdują się w naszym posiadaniu;
 3. prawo do poprawiania swoich danych – w przypadku gdy stwierdzicie, że posiadane przez nas dane na Państwa temat są niedokładne lub niekompletne, możecie Państwo zawnioskować o ich zmianę;
 4. prawo do żądana usunięcia swoich danych – możecie Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się u nas o ile zezwoli na to prawo;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli uznacie Państwo, że zakres danych jakie przetwarzamy jest zbyt szeroki macie prawo do żądania ograniczenia tego zakresu. Jednak w przypadku przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa to prawo nie przysługuje;
 6. prawo do zgłoszenia sprzeciwu – mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych;
 7. prawo do przenoszenia danych – możecie się Państwo od nas domagać przekazania Państwa danych do innego podmiotu (w szczególnych przypadkach opisanych w art. 20 RODO tzn. tylko danych dostarczonych Administratorowi przez Państwa, które są przetwarzane na podstawie zgody i mają postać elektroniczną);
 8. prawo do uzyskania kopii danych;
 9. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
 10. jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy naszej firmy), mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na tej podstawie;
 11. prawo do bycia nieprofilowanym w rozumieniu art. 22 ROOD. Nasza firma informuje, że w żadnym przypadku przetwarzania nie profiluje osób fizycznych;
 12. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (uodo.gov.pl);

Niektóre z powyższych praw mogą być ograniczone w stosowaniu w zależności od kontekstu przetwarzania danych.

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych, opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które w szczególności mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

II. CEL PRZETWARZANIA

PRACOWNIK/OSOBY POWIĄZANE Z PRACOWNIKIEM

Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez kontakt z naszą firmą.

Rekrutacja pracowników

Prosimy o niewysłanie dokumentów rekrutacyjnych do naszej firmy jeżeli nie są one wysłane na bieżącą i aktualną ofertę, która umieszczana jest na stronie głównej www.orleccy.pl.

KONTRAHENT/POTENCJALNY KONTRAHENT /OSOBA POWIĄZANA

W przypadku gdy zostaną Państwo naszymi Klientami lub podejmą Państwa działania w tym kierunku, Państwa dane będą wykorzystane podczas rozmów handlowych w celu realizacji sprzedaży (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). Dotyczy to w szczególności danych reprezentantów, danych o płatnościach, miejscu dostawy towaru/świadczenia usługi, osób upoważnionych do realizacji zlecenia, wystawienia dokumentów sprzedaży oraz umożliwienia Państwu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji.

W przypadku gdy zostaniemy Państwa klientem, Państwa dane będą wykorzystane w celu przykładowo realizacji usługi czy procesu zakupu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). Dotyczy to w szczególności danych o płatnościach, danych adresowych nadawcy, osób upoważnionych do realizacji zlecenia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak  ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i prowadzenia rozmów handlowych.

Państwa dane w związku z prowadzoną międzynarodową dzielnością naszej firmy mogą zostać przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym- w odpowiednich przypadkach będzie to jasno określone podczas rozmów handlowych czy w zawieranej umowie.

JAKIE DANE GROMADZIMY?

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym w ramach naszej działalności, w szczególności w stosownych przypadkach:

 • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko),
 • dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu),
 • status podatkowy (np. identyfikator podatkowy),
 • dane finansowe (np. rachunek zysków i strat, dokumenty PIT),
 • dane bankowe (np. dane rachunku bankowego),
 • dane szczegółowe dotyczące naszej współpracy,
 • monitorowanie wideo (np. monitoring obiektów firmy).

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE:

Podstawa przetwarzania Państwa danych wynika z celu w jakim są one przetwarzane tzn. Państwa dane osobowe podane w związku z zamówieniem czy chęcią przystąpienia do negocjacji lub realizacją naszego zamówienia przetwarzamy w celu realizacji umowy handlowej w tym dostawy, ubezpieczenia czy gwarancji.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Chcąc zrealizować wyżej wymienione cele możemy przekazać Państwa dane osobowe:

 • usługodawcom (np. wywiadowniom gospodarczym, firmom doradczym, firmom wspomagającym nasz system informatyczny), którzy wykonują usługi w naszym imieniu (dotyczy danych Kontrahentów i potencjalnych Kontrahentów);
 • firmom transportowym;
 • firmie świadczącej dla nas usługi dostawy i utrzymania naszego serwisu internetowego i poczty e-mail (osoby korzystające z tych usług);
 • organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym, wojskowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo;
 • ubezpieczycielom;
 • niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy czy audytorzy.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub inny okres uzależniony od celu przetwarzania, w szczególności:

 1. dane pozyskane na potrzeby realizacji sprzedaży / zakupu będą przechowywane przez okres realizacji umowy; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 10 lat;
 2. dane pozyskane na podstawie monitoringu wizyjnego terenów/zakładów których właścicielem jest nasza firma będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty rejestracji;

OSOBY POWIĄZANE

Z niektórych przyczyn możemy gromadzić informacje dotyczące Państwa nawet gdy nie współpracujemy z Państwem bezpośrednio. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji gdy Państwa dane są przekazywane przez naszych Klientów w szczególności jeżeli są Państwo:

 1. pracownikami;
 2. poręczycielami;
 3. przedstawicielami prawnymi (pełnomocnikami);
 4. stroną np. w procesie reklamacji;
 5. członkami rodziny pracowników/ kontrahentów;
 6. są Państwo w bazach firmy współpracujących z naszą firmą;

Podstawą prawną tych działań są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez naszą firmę (art. 6 ust.1 lit. f RODO) – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.

Prowadzenie serwisu www.orleccy.pl

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f (Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie.) RODO. WAŻNE!  Dotyczy to w szczególności zapewnienia Państwu możliwości:

– możliwości kontaktu z nami,
– możliwości zapisania się na organizowane przez nas szkolenia.

Cele marketingowe

Nasza firma nie prowadzi indywidualnych projektów marketingowych.

Zawsze w razie wątpliwości, mogą się Państwo zwrócić do naszego Inspektora Ochrony Danych:

Pan Tomasz Cygan
E-mail: t.cygan@orleccy.pl