„Ustawa 500 +” – zmiany w ochronie danych osobowych.

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych przy okazji tzw. „ustawy 500+”

O sprawie przypomniano przy okazji tzw. „ustawy 500 +”. Punktem wyjścia były przepisy zmieniające ustawie o ochronie danych osobowych zawarte w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z jej treścią:

Art. 38. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 23 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1, uważa się za jednego administratora danych, jeżeli przetwarzanie danych służy temu samemu interesowi publicznemu.”;

2) w art. 31 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Nie wymaga zawarcia umowy między administratorem a podmiotem, o którym mowa w ust. 1, powierzenie przetwarzania danych, w tym przekazywanie danych, jeżeli ma miejsce między podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1.”.

Więcej na anszym Blogu o ochronie danych osobowych: “500 +” odo.com.pl