Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych przy okazji tzw. „ustawy 500+”

O sprawie przypomniano przy okazji tzw. „ustawy 500 +”. Punktem wyjścia były przepisy zmieniające ustawie o ochronie danych osobowych zawarte w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z jej treścią:

Art. 38. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 23 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1, uważa się za jednego administratora danych, jeżeli przetwarzanie danych służy temu samemu interesowi publicznemu.”;

2) w art. 31 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Nie wymaga zawarcia umowy między administratorem a podmiotem, o którym mowa w ust. 1, powierzenie przetwarzania danych, w tym przekazywanie danych, jeżeli ma miejsce między podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1.”.

Więcej na anszym Blogu o ochronie danych osobowych: “500 +” odo.com.pl

Related Post

Zmiany dla dostawców usług...

Od 22 marca 2013 r. dostawcy usług telekomunikacyjnych będą musieli zawiadamiać GIODO...

Bezpieczny Cloud Computing-...

Bezpieczny cloud computing – przepisy prawa a dobre praktyki. Chmury obliczeniowe (cloud...

Zapraszamy do lektury...

“Pancerne komputery z siatką Faradaya przeciwko mobilnym wirusom, zastępy kamer i...

10 porad podnoszących...

10 porad bezpieczeństwa Poniżej same tytuły porad…

Zapraszamy na Konferencję...

Zapraszamy na Konferencję “ENERGETYKA +” 9-10 kwietnia 2014 r., Warszawa...

Nowe przepisy dotyczące ABI!

Ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, czyli tzw. IV ustawa...