Od 30 maja zmiany w pracy ABI-ch!

Koniec maja 2015 roku obrodził w rozporządzenia do znowelizowanej z dniem 1 stycznia 2015 roku ustawy o ochronie danych osobowych. Weszły bowiem w życie przepisy uszczegóławiające zadania „nowego” Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Pierwsze z nich – rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych weszło w życie z dniem 26 maja 2015 roku. Określa ono sposób prowadzenia rejestru zbiorów danych, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1.

Z kolei drugie z nich – rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji weszło w życie z dniem 30 maja 2015 roku. Określa ono tryb i sposób:

1) sprawdzania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowania sprawozdania w tym zakresie;

2) nadzorowania:
a) opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
b) przestrzegania zasad określonych w dokumentacji, o której mowa w lit. a.